Szkoła Podstawowa w Szczodrem

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zobacz archiwum »

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów

ZASADY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Szczodrem.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 1 ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA
1.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie;
2)Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)Sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)Kryteria oceniania zachowania;
3)Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg kryteriów przyjętych w szkole;
4)Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
5)Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)Tryb i warunki przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.§ 2 OPIS WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
1.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy trwa do końca miesiąca stycznia i kończy się oceną śródroczną. Drugi okres kończy się oceną roczną przed rozpoczęciem wakacji letnich.
2.    Zasady oceniania w klasach I-III:
             1) Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy;
2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie  programu nauczania,
b) metodach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
4) Analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie;
5) Stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które
rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym;
6) W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy;
7) Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:
a) 6- celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale,
b) 5- bardzo dobrze, biegle, prawidłowo,
c) 4- dobrze, poprawnie, sprawnie,
d) 3- dostatecznie, zadawalająco, wystarczająco, przeciętnie,
e) 2- dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie,
f) 1- niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie.
8) Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:
a) 6 - Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów   w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności,
b) 5 - Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności   określonych programem nauczania, biegle posługuje sie zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) 4 - Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach,
d) 3 - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,
e) 2 - Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu,
f) 1 - Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

9) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w
szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
10) Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala i symbolika oceniania osiągnięć edukacyjnych określona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej;
11) Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny;
12) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
13) W zależności od istniejących w szkole warunków (np. pomoc specjalistyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, itp.) zapewnia się pomoc uczniowi, gdy poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej;
14) Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz prace artystyczne, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela;
15) Pod koniec ostatniego roku edukacji wczesnoszkolnej wprowadza się formę oceniania, która jest stosowana w następnych latach nauczania szkolnego;
16) Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
17) Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:
a) A- uczeń zachowuje się wzorowo,
b) B- uczeń zachowuje się bardzo dobrze,
c) C- uczeń zachowuje się poprawnie,
d) D- uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania.
18) Kryteria oceny bieżącej z zachowania:
a) A - Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
b) B- Uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
c) C- Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
d) D- Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

19) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
20) Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia;
21) Karty osiągnięć edukacyjnych ucznia otrzymują rodzice na zebraniach;
22) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
23). Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi;
24) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
25) Roczna ocena z religii jest oceną cyfrową;
26) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego;
27) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.


3.    Zasady oceniania w klasach IV-VI

1)    Przyjmuje się następującą skalę ocen:

stopień    skrót literowy        oznaczenie cyfrowe
celujący    cel        6
bardzo dobry    bdb        5
dobry    db        4
dostateczny    dst        3
dopuszczający    dop        2
niedostateczny    ndst        1
a)Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
    Zdobył wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych przewidywanych w programie danej klasy,
    Zdobył umiejętności na poziomie wymagań wykraczających w danym przedmiocie – bloku edukacyjnym,
    Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie,
    Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
    Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,
    Proponuje rozwiązania nietypowe,
    Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej gminnym, lub posiada porównywalne osiągnięcia,
    Systematycznie pracuje na lekcjach i w domu, dodatkowo podejmuje pracę indywidualną.

b)Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
    Zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych w programie danej klasy,
    Opanował treści i  umiejętności na poziomie wymagań dopełniających w danym przedmiocie,
    Zdobył pełny zakres umiejętności i posiadł pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
    Sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą,
    Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, wykorzystując wiedzę z różnych źródeł,
    Potrafi zastosować posiadane umiejętności i wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
    Systematycznie pracuje na lekcjach i w domu, aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.

c)Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
    Zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych w programie danej klasy,
    Opanował treści i  umiejętności na poziomie wymagań rozszerzających w danym przedmiocie,
    Zdobył umiejętności i wiedzę na poziomie podstaw programowych przewidzianych w danej klasie poszerzone o wybrane treści, bardziej złożone niż elementy zaliczane do treści wymagań podstawowych,
    Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej,
    Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
    W miarę systematycznie pracuje na lekcjach i w domu.

d)Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
    Zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych przewidywanych w programie danej klasy,
    Opanował treści i  umiejętności na poziomie wymagań podstawowych w danym przedmiocie,
    Opanował treści i  umiejętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
    Opanował treści i  umiejętności o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
    Opanował treści i  umiejętności dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
     Opanował treści i  umiejętności często powtarzające się w programie nauczania,
    Opanował treści i  głównie proste oraz uniwersalne umiejętności ,
    Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
    Pracuje mało systematycznie, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma wyraźne braki w treningu.

e)Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
    Opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych na poziomie wymagań koniecznych w danym przedmiocie,
    Opanował elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu,
    Rozwiązuje typowe, proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
    Pracuje bardzo niesystematycznie, ale podejmuje próby pracy na lekcji wykonywania zadań domowych.
f)Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
    Nie opanował treści i umiejętności określonych w podstawach programowych na poziomie wymagań koniecznych w danym przedmiocie,
    Nie opanował elementów treści nauczania niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebnych w życiu,
    Nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
    Nie pracuje na lekcjach ani w domu.

2)    W ciągu semestru uczeń oceniany jest na bieżąco i otrzymuje oceny cząstkowe;
3)     Przy wystawianiu ocen cząstkowych i oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenie bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej;
4)    Do średniej ocen w klasach IV-VI wlicza się ocenę z religii;
5)    W szkole obowiązują następujące zasady sprawdzania wiadomości:
a) Formy ustne: odpowiedź, wypowiedź w trakcie lekcji, recytacja, prezentacja słowna,
b) Formy pisemne:
    Prace klasowe,
    Sprawdziany obejmujące zakres materiału z działu programowego, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. W jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej 2 sprawdziany pisemne,
    Kartkówka jako forma sprawdzenia stanu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu tematycznego 3 ostatnich lekcji,
    Zadania domowe,
    Dyktanda, pisanie ze słuchu,
    Testy,
    Prace dodatkowe np. referat
    Formy doświadczalne, sprawnościowe lub praktyczne.
6)    Na każdej lekcji można sprawdzać wiadomości i umiejętności uczniów z trzech ostatnich lekcji w dowolnej formie;
7)    Sprawdziany powinny być oceniane i udostępniane uczniom najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty ich napisania;
8)    W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisać sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, dającym możliwość nadrobienia zaległości w przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności;
9)    Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej na każdą wyższą ocenę. Podczas wystawiania ocen śródrocznych i rocznych brana będzie pod uwagę średnia arytmetyczna uzyskanej oceny negatywnej i pozytywnej. Termin poprawy oceny niedostatecznej ustala nauczyciel;
10)    Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na zasadach określonych przez nauczyciela bez żadnych konsekwencji. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji, na której pisze sprawdzian, w przypadku nieuzasadnionym (obecny na zajęciach, opuścił jednostki tematyczne, których sprawdzian nie dotyczy);
11)    Uczeń, który wraca do zajęć szkolnych po dłuższej, usprawiedliwionej przerwie, ma prawo do nadrobienia partii materiału realizowanej na zajęciach podczas jego nieobecności - w terminie określonym przez nauczyciela;
12)    Uczeń, którego zdaniem ocena roczna z zajęć edukacyjnych jest za niska, ma prawo do ubiegania się o ocenę wyższą na zasadach określonych w warunkach i trybie uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane.


§ 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO
1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Czas trwania egzaminu poprawkowego:
1)część praktyczna – 45 minut;
2) cześć ustna – 30 minut ( w tym 10 minut na przygotowanie się ucznia do odpowiedzi).
   3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii   letnich.
   4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład   komisji wchodzą:
1)Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2)Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3)Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
    5.Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) Skład komisji;
                  2)Termin egzaminu poprawkowego;
3)Pytania egzaminacyjne;
                 4)Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
        6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych       odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne  zgodne ze szkolnym planem nauczania, są realizowane w klasie programowo wyższej.
10.Kryteria wymagań egzaminacyjnych na poszczególne oceny:
1)  na ocenę dopuszczającą od 35% do 50%
2)  na ocenę dostateczną od 51% do 70%
3)  na ocenę dobrą od 71% do 85%
4)  na ocenę bardzo dobrą od 86% do 100%
5)  na ocenę celującą – zadania dodatkowe powyżej 100%

§ 4 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
5.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
6.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
8.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
2)    Termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3)    Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4)    Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.


§ 5 PROCEDURA W CELU UZYSKANIA  WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.    Uczeń ma prawo w terminie 7 dni  przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną złożyć     wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie  rocznej oceny ze wskazanych zajęć edukacyjnych.
2.    Warunkiem uznania wniosku jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów podsumowujących w danym okresie.
3.    Jeżeli ust. 2 jest spełniony, dyrektor wyznacza termin sprawdzianu nie później niż 3 dni od wpłynięcia pisma.
4.    Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i ustnej i obejmuje zakres wiadomości objętych programem nauczania w danym okresie.
5.    Sprawdzian dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6.    Ze sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian;
2)    Termin sprawdzianu;
3)    Zadania (ćwiczenia) sprawdzianu;
4)    Wyniki sprawdzianu oraz uzyskane oceny.
Dokumentację sprawdzianu przechowuje dyrektor szkoły w dokumentacji nauczania.
7.     Ocena uzyskana na sprawdzianie nie może być niższa od przewidywanej.


§ 6 TRYB I PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.    Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
2.    Zastrzeżenia w formie pisemnej, uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie później jednak niż 7 dni od wpłynięcia zastrzeżeń. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)Skład komisji;
2)Termin sprawdzianu;
3)Zadania (pytania) sprawdzające;
4)Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
5.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się    pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu    w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym   przez dyrektora szkoły.
7. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.      
8. Kryteria wymagań na poszczególne oceny ze sprawdzianu wiadomości i     umiejętności ucznia:
1) na ocenę dopuszczającą od 35% do 50%;
2)  na ocenę dostateczną od 51% do 70%;
3) na ocenę dobrą od 71% do 85%;
4)  na ocenę bardzo dobrą od 86% do 100%;
5)  na ocenę celującą – zadania dodatkowe powyżej 100%.
     9. Czas trwania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:
1) część praktyczna – 45 minut;
2) cześć ustna – 30 minut ( w tym 10 minut na przygotowanie się ucznia do odpowiedzi)
10. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.§ 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych, o zasadach oceniania zachowania, procedurach związanych z egzaminem poprawkowym, klasyfikacyjnym i innych zawartych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ustalający ocenę zobowiązany jest ją uzasadnić.
3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak ich rodziców. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
4. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.
5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją  śródroczną i roczną nauczyciel zobowiązany jest powiadomić każdego ucznia  i jego rodzica albo opiekuna prawnego o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych.§ 8  KRYTERIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

1.    Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, ocenianego ucznia i samorządu klasowego.
2.    Ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną) ustala wychowawca w oparciu o kryteria oceniania przyjęte w szkole.
3.    Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania roczna (semestralna) jest ostateczna z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
4.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)    Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)    Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3)    Dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)    Dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)    Dbałość i bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
6)    Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)    Okazywanie szacunku innym osobom.

5.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczniowi po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6.    Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
7.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
8.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9.    Wychowawca ustala termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych, nie później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia, w którym uczeń był nieobecny na zajęciach szkolnych.
10.    Wychowawca zwalnia ucznia z zajęć:
1)    Na pisemną prośbę rodziców (nieobecność usprawiedliwiona);
2)    Na bezpośrednią ustną prośbę rodziców (nieobecność usprawiedliwiona);
3)    Na prośbę nauczyciela (uczeń uczestniczy w konkursach, zawodach sportowych) – zapis w dzienniku powinien brzmieć „delegowany”, po czym uczeń traktowany jest jak obecny na zajęciach lekcyjnych.
11.    Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1)    wzorowe;
2)    bardzo dobre;
3)    dobre;
4)    poprawne;
5)    nieodpowiednie;
6)    naganne.

12.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego zachowania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
13.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
14.    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
15.    Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach opisowych. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach, spośród poszczególnych zapisów, tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów odpowiada ocenie według wymienionych poniżej zasad.
1)    Stosunek do nauki.
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy, innych uwarunkowań, pracując nad samorozwojem, wykonując dodatkowe zadania dydaktyczne wynikające z toku nauczania oraz z własnej inicjatywy, uczeń osiąga wyniki:

    8 pkt – wysokie
    6 pkt – dobre
    4pkt – przeciętne
    2pkt – raczej niskie
    0pkt – zdecydowanie niskie
2)    Frekwencja:

    10 pkt – uczeń ma wszystkie godziny nieobecności na zajęciach i spóźnienia usprawiedliwione,
    8 pkt – dopuszcza się, aby uczeń opuścił nie więcej niż 5 godzin zajęć dydaktycznych w sposób nieusprawiedliwiony i liczba spóźnień nie przekroczyła 3,
    6 pkt - dopuszcza się, aby uczeń opuścił nie więcej niż 10 godzin zajęć dydaktycznych w sposób nieusprawiedliwiony i liczba spóźnień nie przekroczyła 5,
    4 pkt - dopuszcza się, aby uczeń opuścił nie więcej niż 15 godzin zajęć dydaktycznych w sposób nieusprawiedliwiony i liczba spóźnień nie przekroczyła 10,
    2 pkt - dopuszcza się, aby uczeń opuścił nie więcej niż 20 godzin zajęć dydaktycznych w sposób nieusprawiedliwiony i liczba spóźnień nie przekroczyła 15,
    0 pkt – uczeń opuścił w ciągu semestru więcej niż 20 godzin zajęć dydaktycznych w sposób nieusprawiedliwiony i liczba spóźnień przekroczyła 15.

3)    Taktowne i kulturalne postępowanie. Postawa moralna i społeczna.

             8 pkt – otrzymuje uczeń, który:
    Jest taktowny i życzliwy w stosunku do innych ludzi,
    Szanuje cudze poglądy,
    Wykazuje się dużą kulturą osobistą w szkole i poza nią,
    Szanuje mienie społeczne i mienie szkolne,
    Bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, w pracach samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań,
    Godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
    Jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

6 pkt – otrzymuje uczeń, który:
    Jest taktowny i życzliwy w stosunku do innych ludzi,
    Okazuje zrozumienie dla cudzych poglądów,
    Zwykle wykazuje się dużą kulturą osobistą w szkole i poza nią,
    Szanuje mienie społeczne i mienie szkolne,
    Bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły,
    Godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
    Zwykle jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

4 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Stara się być taktowny w stosunku do innych ludzi,
    Zwykle wykazuje się kulturą w postępowaniu w szkole i poza nią,
    Aktywnie działa na rzecz klasy,
    Szanuje własną i cudzą pracę,
    Zwykle godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
    Reaguje pozytywnie na uwagi dorosłych i kolegów, odnoszą one oczekiwany skutek, respektuje polecenia nauczycieli

2 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Bywa nietaktowny i nieżyczliwy w stosunku do innych,
    Nie okazuje zrozumienia dla poglądów innych ludzi,
    Zdarza się, że nie okazuje kultury osobistej (wulgaryzmy, przezwiska i inne niewłaściwe zachowania),
    Nie wykazuje szacunku dla pracy innych i ich własności.

0 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Postępuje nietaktownie,
    Wykazuje zachowania sprzeczne z elementarnymi zasadami współżycia w grupie,
    Wykazuje brak szacunku dla innych ludzi,
    Nie szanuje mienia własnego i cudzego,
    Nie wykazuje starań, aby zmienić swoje zachowanie, mimo podejmowanych przez szkołę działań,
    Swoim postępowaniem wywiera niekorzystny wpływ na rówieśników.

4)    Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych osób:

8    pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
    Prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,
    Swoim zachowaniem i postępowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia innych i swojego,
    Nie ulega nałogom i uzależnieniom – jest od nich wolny.


6 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Przestrzega zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
    Zdarzyło się, że uczeń nieświadomie (1-2 razy) spowodował zagrożenie lub zlekceważył zasady bezpieczeństwa własnego lub innych osób,
    Na zwróconą uwagę uczeń reaguje pozytywnie – jego zachowanie zmienia się na stałe,
    Nie ulega nałogom i uzależnieniom – jest od nich wolny.

4 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Przestrzega zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
    spowodował zagrożenie lub zlekceważył zasady bezpieczeństwa własnego lub innych osób (3-5 razy),
    Na zwróconą uwagę uczeń reaguje pozytywnie – jednak jego zachowanie zmienia się na krótki czas,
    Jeden raz zdarzyło się, że uczeń miał do czynienia z jednym z nałogów – sytuacja taka nie powtórzyła się.

2 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych,
    Nie reaguje na zwracane uwagi,
    Kilkakrotnie miał do czynienia z jednym z nałogów – po interwencji pedagogów i rodziców sytuacja nie powtórzyła się.

0 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Często stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych,
    Nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag,
    Kilkakrotnie miał do czynienia z jednym z nałogów i nie wykazuje chęci do zmiany swoich zachowań i przyzwyczajeń.

5)    Sumienność, poczucie odpowiedzialności:
8    pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Odpowiedzialnie wywiązuje się z zadań mu powierzonych,
    Samodzielnie podejmuje się wykonania różnych prac,
    Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów,
    Rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia,
    Chętnie pomaga innym w nauce i innych sytuacjach.

6 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Odpowiedzialnie wywiązuje się z zadań mu powierzonych,
    Niekiedy samodzielnie podejmuje się wykonania różnych prac,
    Dotrzymuje ustalonych terminów,
    Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności,
    Czasami pomaga innym w nauce i innych sytuacjach.

4 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Odpowiedzialnie wywiązuje się z zadań mu powierzonych,
    Na prośbę nauczyciela lub kolegów czasami podejmuje się wykonania różnych prac,
    Dotrzymuje ustalonych terminów,
    Niechętnie rozwija swoje zainteresowania i umiejętności,

2 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Często nie dotrzymuje ustalonych terminów,
    Niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu zadania i prace,
    Rzadko pracuje nad samorozwojem – niechętnie rozwija swoje zainteresowania i zdolności.

0 pkt – otrzymuje uczeń, który :
    Nie wywiązuje się obowiązków ucznia,
    Nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
    Nie dotrzymuje ustalonych terminów,
    Nie pracuje nad samorozwojem – nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności.

16.    W szkole panuje całkowity zakaz używania przez uczniów urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz podczas zajęć edukacyjnych. W przypadku łamania zakazu obowiązują kryteria na poszczególne oceny  zachowania przedstawione poniżej:
    Na ocenę wzorową i bardzo dobrą uczeń nie używa telefonu komórkowego oraz urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na zajęciach edukacyjnych,
    Na ocenę dobrą uczeń jeden raz w semestrze używa telefonu komórkowego oraz urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na zajęciach edukacyjnych,
    Na ocenę poprawną 2 razy w semestrze używa telefonu komórkowego, ale nie używa urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na zajęciach edukacyjnych,
    Na ocenę nieodpowiednią uczeń 3-4 razy w semestrze używa telefonu komórkowego, ale nie używa urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na zajęciach edukacyjnych,
    Na ocenę naganną uczeń w semestrze nagminnie używa telefonu komórkowego bądź urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz na zajęciach edukacyjnych.

17.    Uczeń może użyć telefonu komórkowego podczas przerwy w sytuacjach koniecznych w celu kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
18.    Procedury postępowania w przypadku użycia przez ucznia     telefonu komórkowego lub urządzenia rejestrującego dźwięk     lub obraz:
1)    Nauczyciel ma prawo zatrzymać użyty przez ucznia telefon komórkowy lub urządzenie nagrywające dźwięk lub obraz;
2)    Uczeń w obecności nauczyciela kasuje nagranie i wyłącza telefon;
3)    Nauczyciel informuje rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji i prosi o zgłoszenie się do szkoły, w celu odebrania telefonu lub urządzenia nagrywającego dźwięk lub obraz.

19.     Oceny zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

38 – 42 pkt – ocena wzorowa
33 – 37 pkt – ocena bardzo dobra
26 – 32 pkt – ocena dobra
19 – 25 pkt – ocena poprawna
12 – 18 pkt – ocena nieodpowiednia
11 i mniej pkt – ocena naganna

20.    Uczeń, który w jednym przypadku otrzymał 0 pkt nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.

§ 9 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ DO OCENY ROCZNEJ ZACHOWANIA
1.Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora       szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.


3.W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) Wychowawca klasy,
3) Wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w             danej klasie,
4)Pedagog,
5)Przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6)Przedstawiciel rady rodziców.
4.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    Skład komisji,
2)    Termin posiedzenia komisji,
3)    Wynik głosowania,
4)    Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007, Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2012 22:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: acichorek
Ilość wyświetleń: 743
09 stycznia 2012 22:18 (acichorek) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_st_zwo.doc] do dokumentu.
09 stycznia 2012 22:16 (acichorek) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl